Latvian English

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola

Saskaņā ar Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr. 5340:

 1. 1. Vecāku līdzfinansējums (turpmāk  - mācību maksa) profesionālās ievirzes izglītības programmās ir 20.00 EURmēnesī (2012.gada 2.oktobra SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.188 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs")
 2. 2. Mācību maksas apmērs citu pašvaldību (arī Mārupes novada) administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem audzēkņiem tiek noteikts, piemērojot koeficientu 2, tātad 20.00 EUR x 2 = 40.00 EUR mēnesī;
 3. 3. Atlaižu piemērošana (attiecas tikai Rīgas pilsētā deklarēto ģimeņu bērniem sākot ar nākošo mēnesi pēc statusa iestāšanās):
  1. 3.1. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītojamos, ja izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un
   1. 3.1.1. izglītojamais ir no ģimenes (turpmāk – daudzbērnu ģimene), kura ir reģistrēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;
   2. 3.1.2. izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
   3. 3.1.3. izglītojamam noteikta invaliditāte (vecāks iesniedz lietvedei iesniegumu, pievienojot invaliditāti apliecinošu dokumenta kopiju)
  2. 3.2. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā atbrīvoti Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri reģistrēti Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs profesionālās ievirzes programmu apguvei Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS).
  3. 3.3. Vecāki maksā 50% no noteiktās līdzfinansējuma maksas, ja izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk statuss – brāļi/māsas), un:
   1. 3.3.1. divi bērni no vienas ģimenes apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, kurai noteikta līdzfinansējuma maksa, vienā vai dažādās Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs;
   2. 3.3.2. viens bērns no ģimenes apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, kurai noteikta līdzfinansējuma maksa, bet otrs bērns interešu izglītības programmu, kurai noteikta līdzfinansējuma maksa, vienā vai dažādās Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

Saskaņā ar Rīgas domes 23.10.2012. lēmumu Nr. 5376, vecāku līdzfinansējums (mācību maksa) interešu izglītības programmām (sagatavošanas klasēs) ir 20.00 EUR mēnesī visiem audzēkņiem. Atlaides tiek piemērotas līdzīgi kā iepriekšminētajā tekstā (Rīgā deklarētajiem, kuriem ir daudzbērnu ģimenes statuss, piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, noteikta invaliditāte audzēknim vai brāļu/māsu statuss.

Maksājums veicams ar pārskaitījumu atbilstoši rēķinam, kurš tiek nosūtīts uz vecāka norādīto e-pastu.

Informāciju par mācību maksu var saņemt pie lietvedes 107. kab., tālr. 67181044.

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Sazinies ar mums!

+371 67181041 Graudu iela 59, Rīga, Latvija